Podesty ruchome przejezdne

PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie
2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych
4. Dozorem technicznym nazywamy
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako
7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego
9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy
11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to
17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to
19. Nieszczęśliwy wypadek to
20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest
21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje
22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi
23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych
24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem
25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.
26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi
27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy
28. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone
29. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są
30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
31. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie
32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza
33. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje
34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest
35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w
36. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący
37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
38. Przeciążanie UTB w trakcie pracy
39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.
40. Obowiązki obsługującego określone są
41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez
42. Jednostką Dozoru Technicznego jest
43. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie
44. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z
45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają
46. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać
47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać
48. Decyzja wydana przez UDT
49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która
50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT
51. Zaświadczenia kwalifikacyjne
52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację
54. Instrukcja eksploatacji to
55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się
56. Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać
57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
58.Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są
59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek
60. Formami dozoru technicznego są
61. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
62.Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu
63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony
64. Instrukcja stanowiskowa
65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący
66. Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje
67. Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z
68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta
69. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
70. Wysięg podestu to:
71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest:
72. O ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż:
73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są:
74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba, która:
75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać
76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu
77. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej
78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu
79. Przedstawiony rysunek określa
80. Przedstawiony rysunek określa
81. Przedstawiony rysunek określa
82. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza
83. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest
84. Przedstawiony rysunek określa
85. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza
86. Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą
87. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą
88. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu
89. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się
90. Przedstawiony rysunek określa
91. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje
92. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje
93. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje
94. Przedstawiony symbol określa
95. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element
96. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to
97. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych
98. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to
99. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest
100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
102. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest
103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego
104. Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ
105. Podpory podestów ruchomych mają za zadanie
106. Kolumna obrotowa podestu
107. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
108. Zmiana wysięgu może być realizowane przez
109. Wysięgnik teleskopowy podestu
110. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed
111. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach
113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest
114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu
115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to;
116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza
117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów
118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
119. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest
120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
121. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób
122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej
123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala
125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
126. Co to jest "krawędź wywrotu"?
127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi
128. Podesty ruchome są przeznaczone do
129. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to
130. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to
131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać
132. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej
133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed
134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym
135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej
136. Na platformie roboczej mogą znajdować się
137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?
138. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?
139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu
142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu
143. Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej
144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi
145. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi
146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi
147. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych
148. Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest
149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest
150. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
151. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku
153. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza
154. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że
156. Sprawne dźwignie sterujące
157. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania
158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy
159. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien
160. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się
161. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi
162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu
163. Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to
164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.
165. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy
166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać
167. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator
168. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator
169. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator
170. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany
171. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi
173. Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy
174. Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego
175. Układanie podkładów pod podpory podestu
176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien
177. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać
178. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się
179. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
180. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
181. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
182. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m
183. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m
184. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
185. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
186. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
187. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
188. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
189. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
190. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m
191. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
192. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m
194. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m
195. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m
196. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m
197. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m
198. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
199. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
200. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
201. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m
202. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
203. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m
204. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m
205. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215kg uniesionej na wysokość 22 m
206. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m
207. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m
208. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m
209. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
210. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m
211. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m
212. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
213. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
214. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
215. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m
216. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m
217. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
218. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg
219. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg
220. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
221. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
222. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
223. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
224. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m
225. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
226. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m
227. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m
228. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
229. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
231. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu
232. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu
233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg
234. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg
235. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg
236. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
237. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa
239. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
Wypełnij poniższy formularz, aby zobaczyć wyniki
PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}